40 €`dan itibaren ücretsiz kargo (Almanya için geçerlidir)
Sepet 0
Hafız Boy Metinsiz Muhtasar Meal

kitapdunyasi.eu

Hafız Boy Metinsiz Muhtasar Meal

17,90 € 19,00 € KDV dahil Kargo ücreti hariç Kargo ücreti

MEALİMİZİ KISACA TANIYALIM
Meal Hazırlanırken Dikkat edilen Hususlar

Bu çalışmamızın her safhasında mu‘teber tefsir kitablarından istifâde ettik. Bu kaynaklarda bulamadığımız hiçbir nükteyi, parantez içinde dahi olsa ifâde etmemeye ihtimam gösterdik.

İ‘tikādî mes’elelerde ehl-i sünnet görüşlerini nazara vermeye ve bu kaviller arasındaki önceliğe, hem aynı makamda daha tenzîhî bulduğumuz kavli tercîh etmeye dikkat ettik. Anlaşılması müşkil ve yanlış anlamaya müsâid bazı âyetlerin kısa îzahları, tefsirlerin asıl nüshalarından iktibâs edilerek hâşiyelere derc edildi ve herbirinin kaynakları gösterildi.

Birtakım ıstılâhların ma‘nâları, hem tefsirlerden hem de ilmî eserlerden bil-istifâde hulâsaten verilmeye çalışıldı. Kezâ, nâsih ve mensuh âyetlerle, fıkha ve muâmelâta müteallik bazı âyetlerin kısa îzahları ihtiyaç nisbetinde kaynaklardan iktibâs edildi.

Kelimelerin açıklamaları yapılırken mücerred ma‘nâlarından ziyâde, metin içerisinde yüklendikleri ma‘nâlar hissettirilmeye çalışıldı.

Meali Kim Hazırladı?

Neşriyâtımızın bünyesinde bulunan İlmî Araştırma Merkezi nezâretinde on yıla yakın süren bu çalışma, gerek yurt içindeki muhtelif İlâhiyât Fakültelerinden ve şark medreselerinden, gerekse yurt dışındaki Câmi‘ü’l-Ezher gibi dînî eğitim veren üniversitelerden ve medreselerden me’zun olan 10 kişilik bir hey’et tarafından yapıldı.

İstişâre esas tutularak hazırlanan nihâî metin; son olarak ilâhiyât, edebiyat, târih, psikoloji, pedagoji, eğitim, mühendislik, teknik eğitim, tıb, iktisad, hukuk, siyasal, güzel san‘atlar gibi çok farklı meslek ve ihtisaslara sâhib, ricâlen nisâen oldukça kalabalık bir hey’etin baştan sona ciddî tedkik ve iştirâkiyle, görüşlerinden istifâde edilerek bir yıla yakın bir süre içinde redakte edildi.


İÇİNDEKİLER
 • 1- FİHRİST
 • 2- ÖNSÖZ
 • 3- TAKDİM
 • 4- KUR'ÂN-I KERİM MUHTASAR MEALİ
 • 5- HATİM DUASI
 • 6- SÛRE FİHRİSTİ
 • 7- ALFABETİK FİHRİST
 • 8- HAŞİYELER


BU MEÂLİN HAZIRLANMASINDA İSTİFÂDE EDİLEN ESERLER
 • 1- Ahkâmu’l Kur’ân, el-Cessâs, 1985, Beyrut
 • 2- Asâ-yı Mûsâ, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 3- Barla Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 4- Dîvân-ı Harb-i Örfî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 5- El-Fütûhâtü’l İlâhiyye, Hâşiyetü’l Cemel (Celâleyn Şerhi), Süleyman b. Ömer el-Acîlî (el-Cemel), Beyrut, 1996
 • 6- Emirdağ Lâhikası 1-2, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 7- Fahruddîn, er-Râzî, Tefsîrü’l-Kebîr ve Mefâtîhu’l-Ğayb, 1995, Beyrut
 • 8- Gençlik Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 9- Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Eser Yayınları, 1971
 • 10- Hanımlar Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 11- İşârâtü’l İ‘câz, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 12- Kastamonu Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 13- Kenzü’l Ummâl, Ali el-Muttakī, Beyrut, 1989
 • 14- Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsîri, Bilmen Yayınevi, 1996
 • 15- Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri ve Okunma Kāideleri, İsmâil Karaçam, 1976
 • 16- Kurtubî, El-Câmi‘ Li-Ahkâmi’l Kur’ân, 1995, Beyrut
 • 17- Lem‘alar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 18- Mektûbât, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 19- Mesnevî-i Nûriye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 20- Muhtasar’u Tefsîr-i İbn-i Kesîr, İhtisâr eden: Muhammed Ali es-Sabûnî, Şam, 1989
 • 21- Rumûzât-ı Semâniye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 22- Sadler, T. W., Langman’s Medical Embryology, Seventh Edition, 1995 USA
 • 23- Sikke-i Tasdîk-i Gaybî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 24- Sözler, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 25- Sûalli Cevablı Tecvid, Hâfız Muhammed Nûri, 1331 Dersâadet
 • 26- Şuâ‘lar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 27- Tefsîru’l Beyzâvî (Envâru’t Tenzîl ve Esrâru’t Te’vîl), Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâ-zî el-Beyzâvî, Beyrut, 1999
 • 28- Tefsîru’n Nesefî (Medârikü’t Tenzîl ve Hakāi-ku’t Te’vîl), Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Beyrut, 1996
 • 29- Tılsımlar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 30- Zülfikār, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)


DAHA FAZLA BİLGİ


GÜVENCELERİNİZ
 • Tüketici haklarına saygılıyız, kullanıcı memnuniyeti odaklı ve yasalara uygun hareket ederiz.
 • Sitemizdeki ürünlerin tamamı %100 orjinaldir.
 • Destek ekibimiz mesai saatleri içerisinde memnuniyetinizi sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. (0850 333 99 66)
 • 128 bit SSL Sertifikası ile ödemeleriniz 128 bit şifre ile uluslararası bir sertifikasyon tarafından korunmaktadır.
 • Tüm bankalara ait 3d Koruma sistemi entegresi ile kendi bankanız tarafından ilave bir koruma altındasınız.
 • Kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklar, korur ve asla izniniz dışında kullanmayız.
 • 14 günlük Cayma hakkınızı hiçbir problemle karşılaşmadan ve yasalara uygun olarak kullanabilirsiniz.


NEDEN HAYRAT KUR'ÂN-I KERİMİ?
1- Hatasızdır:

Hayrât Neşriyat'ın basmış olduğu Ahmed Hüsrev hattı Tevâfuklu Kur'an-ı Kerîm nüshaları, otoritelerce hatasızlığı tescilli ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür. Ayrıca her basımdan sonra her cüz hafızlar tarafından yeniden kontrol edilmektedir.

2- Mühürlüdür:

Kur'an-ı Kerimlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdü


Bu ürünü paylaş


Bu koleksiyondan daha fazlası